Przeskocz do treści

Ustanawianie prokurenta w przedsiębiorstwie z udziałem notariusza

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na powołanie prokurenta w celu usprawnienia działania firmy, do czego nie jest potrzeby notariusz. Jest to bowiem pełnomocnik, mający prawo występować w ich imieniu, czyli osoba upoważniona do działania w zakresie spraw sądowych i pozasądowych, które mają związek z danym przedsiębiorstwem.

Jakie są zadania prokurenta?

Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może powołać prokurenta, czyli osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy podczas czynności prawnych, dokonywanych przez zarząd spółki. Tak więc chodzi tutaj o pełnomocnictwo, na podstawie którego prokurent ma prawo dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prokurentem może by wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może nim zostać członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki. Dzięki temu rodzajowi pełnomocnictwa prokurent może nawet wytoczyć powództwo w imieniu spółki w związku z roszczeniem.

Powołanie prokurenta w praktyce

Prokura jest w każdym przypadku udzielana w formie pisemnej i pod rygorem nieważności. Czynność ta wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto do druku należy załączyć pisemną zgodę osoby powołanej na prokurenta na jej powołanie. Moc prawną prokura nabiera już w dniu podjęcia uchwały przez zarząd, a wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny. To samo oczywiście dotyczy odwołania pełnomocnika handlowego. Czynność ta musi zostać zgłoszona w terminie do siedmiu dni od daty odwołania prokurenta.

Bardzo ważne jest to, że nie ma możliwości powołania prokurenta spółka cywilna bez podmiotowości prawnej. Jeśli chodzi zaś o spółki osobowe, to wymagane jest otrzymanie zgody od wszystkich wspólników, którzy posiadają prawo prowadzenia spraw spółki. Przy spółkach kapitałowych prokurenta powołuje zarząd na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich jego członków. Jeśli chodzi zaś o jego odwołanie, to może dokonać tej czynności każdy wspólnik spółki, który ma prawo do prowadzenia jej spraw. Dotyczy to również każdego członka zarządu w przypadku spółki kapitałowej.

Co jeszcze warto wiedzieć o prokurze?

Prokura może być udzielana na czas określony lub bezterminowo. Można też ją odwołać w dowolnym momencie, pamiętając o powiadomieniu o tym fakcie właściwego rejestru. Jeśli przedsiębiorąca zostanie wykreślony z rejestru, firma upadnie czy też zostanie otwarta likwidacja, to prokura automatycznie wygasa. Co więcej, w spółce może być więcej niż jeden prokurent. Mogą oni działać odrębnie lub być zobligowani do łącznego współdziałania.