Przeskocz do treści

Notariusz a protokołowanie przebiegu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o

Notariusz ma prawo do protokołowania każdego zgromadzenia wspólników wchodzących w skład spółki z o.o. Istnieją jednak sytuacje prawne, w których jego obecność jest obowiązkowa. Jakie to sytuacje?

Zawiązywanie spółki z o.o.

Zawiązanie spółki z o.o. jest dokonywane w formie aktu notarialnego. Obecność notariusza jest więc tu obowiązkowa. Dotyczy to jednak również tych zgromadzeń, podczas których treść umowy jest w jakikolwiek sposób zmieniania. Dotyczy to również obniżenia wysokości kapitału zakładowego.

Warto też dodać, że obecność notariusza będzie obowiązkowa również wtedy, jeśli zmiany we wspomnianym regulaminie będą dokonywane poza zgromadzeniem wspólników (dotyczy trybów obiegowych i pisemnych).

Rozwiązywanie spółki i przenoszenie działalności

Notariusz musi być obecny również wtedy, gdy zgromadzenie wspólników decyduje o rozwiązaniu spółki, bądź przeniesieniu działalności firmy za granicę. Jeśli wspomniane decyzje nie zostaną zaprotokołowane przez notariusza, będą one nieważne i nie będą miały jakiejkolwiek mocy prawnej.

Przebieg procesu protokołowania

  1. Obowiązkiem notariusza zaraz na początku trwania zgromadzenia, jest sprawdzenie pod kątem formalnym wszystkich przesłanek prawnych decydujących o ważności danego zgromadzenia.
  2. Kolejnym krokiem będzie zawiązanie protokołu. Będzie składał się on z dwóch części. W pierwszej z nich notariusz opisze sam przebieg spotkania (dyskusja pomiędzy wspólnikami, opuszczenie obrad przez któregoś ze wspólników itd). W drugiej części protokołu zostaną nakreślone skutki prawne, wynikające z decyzji podjętych na danym zgromadzeniu.
  3. Niezbędnym elementem protokołu będzie dokument potwierdzający obecność poszczególnych wspólników. Co ważne - nie musi być on wcześniej przygotowany przez notariusza, lecz winien być dołączony do protokołu.

Uchwały które z różnych powodów nie zostały zaprotokołowane, choć miały być objęte tą procedurą, mogą zostać zgłoszone jako nieważne, o ile zostały zgłoszone przez osoby uprawnione w sądzie gospodarczym. Nieważność takich uchwał będzie wiązała się z niedopełnieniem przesłanek formalnych.