Przeskocz do treści

Powołanie nowego członka zarządu od strony prawnej..

O powołaniu nowego członka zarządu spółki decyduje najczęściej zgromadzenie wspólników. Decyzja ta może zostać również podjęta przez inne podmioty (w obrębie spółki), jeśli tak przewiduje jej umowa.

Kto może zostać powołany jako członek zarządu?

  1. Osoba, która posiada pełnię zdolności do czynności prawnych i jest osobą fizyczną. W dużym uproszczeniu, członkiem zarządu może więc zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
  2. Osoba, która nie jest prawomocnie skazana za przekroczenie praw wynikających z kodeksu karnego i handlowego.
  3. Osoba, która formalnie zgłosiła chęć kandydowania do składu zarządu spółki. Do wniosku formalnego musi być również dołączone zaświadczenie o niekaralności.

Czynności formalne, mające miejsce po wyborze nowego członka

Nowy członek zarządu musi być zgłoszony do rejestru KRS w terminie maksymalnie 7 dni od daty wyboru. Niemniej, jeśli termin ten zostanie zachowany, może on pełnić swoją nową rolę już od następnego dnia.

Jeśli osoba pełniąca rolę nowego członka zarządu wykonuje swoją pracę odpłatnie, warto pamiętać o tym, że jej wynagrodzenie nie musi być opierane wyłącznie na umowie o pracę. W myśl polskich przepisów podatkowych, jeśli został on mianowany na to stanowisko wyłącznie na podstawie aktu powołania, jego dochód jest rozliczany tak, jak przychód otrzymywany z działalności wykonywanej osobiście. Jeśli w spółce dochód członka zarządu jest definiowany w uchwale zgromadzenia wspólników, nie jest konieczne odprowadzanie z tak otrzymanego dochodu świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Wynagrodzenie, czyli jak zatrudnić nowego członka zarządu?

W myśl polskich przepisów prawa pracy i podatkowego, zatrudnienie nowego członka zarządu nie musi opierać się na kontrakcie menadżerskim, umowie o pracę bądź też umowie zleceniu. Do pracy na danym stanowisku (i do otrzymywania z tego tytułu dochodów) wystarczy jedynie uchwała zgromadzenia wspólników.

Podsumowując, powołanie nowego członka zarządu to ważne wydarzenie w życiu spółki. Podczas zgromadzenia wspólników decydującym o powołaniu nowego członka (w formie tajnego głosowania), niezbędny jest notariusz, który składa stosowny protokół z tego zgromadzenia.