Przeskocz do treści

Notariusz a założenie spółki.

Założenie spółki wymaga aktu notarialnego, co w praktyce oznacza, iż niezbędna będzie wizyta w kancelarii notarialnej. Jednak - co warte podkreślenia - rola notariusza w tym procesie jest ściśle określona.


Rola notariusza w procesie zakładania spółki

Każda osoba chcąca rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki musi udać się do notariusza celem sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Notariusz - jako osoba zaufania publicznego - zadba przede wszystkim o to, aby umowa była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a stosunek prawny danej spółki był ukształtowany w sposób jak najbardziej korzystny. Jednak udając się do notariusza trzeba pamiętać o tym, iż notariusz nie może narzucać stronom treści ich oświadczeń woli - powinien on honorować ustalenia stron co do formy umowy. Zatem funkcja doradcza notariusza powinna ograniczać się jedynie do kwestii dotyczących bezpośrednich skutków prawnych dokonywanych czynności. Notariusz nie powinien korzystać z gotowego wzoru umowy, ale poprosić o ogólne dyrektywy co do jej sporządzenia.

Jak się przygotować do założenia spółki u notariusza

Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego założenia spółki powinno być poprzedzone pewnymi przygotowaniami. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności notariusz musi otrzymać następujące dane:

  • dane wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESELE, adresy zamieszkania, określenia stanów cywilnych, a w przypadku osób prawnych - nazwa i adres firmy, NIP, REGON oraz numery rejestru),
  • nazwa spółki,
  • siedziba spółki,
  • przedmiot działalności spółki (na przykład wskazanie numerów według Polskiej Klasyfikacji Działalności),
  • czas działania spółki (o ile został on oznaczony).

Poza tym należy dostarczyć notariuszowi szereg dodatkowych informacji - w zależności od rodzaju zakładanej spółki (na przykład informacje dotyczące wysokości kapitału zakładowego, wkładów wnoszonych przez wspólników, udziału wspólników w zyskach i stratach spółki, komplementariuszy, osób ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki, osób mogących reprezentować spółkę, ilości udziałów przypadających na każdego wspólnika, powoływania i uprawnień zarządu, sposobu pokrycia kapitału, ilości i rodzaju akcji). Tylko na podstawie dostarczonych danych notariusz może sporządzić prawidłowy i zgodny ze stanem faktycznym akt założycielski spółki.