Przeskocz do treści

Dziedziczenie długów rodziców. Jak się zabezpieczyć?

Dziedziczenie spadku po rodzicach może wiązać się nie tylko z otrzymaniem pieniędzy czy nieruchomości, ale także obciążyć spadkodawcę zobowiązaniami, jeśli rodzice mieli nieuregulowane zobowiązania. Warto wiec wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed długami.

Powołanie do spadku

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z zakresu prawa spadkowego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Przy dziedziczeniu ustawowym w pierwszej kolejności do spadku powoływane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych.

Zrzeczenie się długu

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia w drodze umowy za życia spadkodawcy. Zawierana jest ona pomiędzy przyszłym spadkodawcą, a osobą znajdującą się w kręgu jego spadkobierców ustawowych. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje także zstępnych zrzekającego się, o ile nie umówiono się inaczej. Po zawarciu umowy zrzekający się oraz jego zstępni zostają wyłączeni z dziedziczenia i traktowani są tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Zrzeczenie po śmierci spadkodawcy

W przypadku, gdy umowa między przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą nie została zawarta, istnieje także możliwość zrzeczenia się po śmierci spadkodawcy. Aby uchylić się od odpowiedzialności za długi spadkowe, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania.

Termin na zrzeczenie

Przy dziedziczeniu ustawowym w razie dojścia spadku do spadkobiercy powołanego w dalszej kolejności według przepisów o dziedziczeniu, termin do złożenia oświadczenia przez takiego spadkobiercę rozpoczyna się od dnia, w którym dowiedział się on o odrzuceniu spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę. Jeśli dziedziczącym w dalszej kolejności jest małoletni spadkobierca, oświadczenie o odrzuceniu spadku składa jego przedstawiciel ustawowy po uprzednim uzyskaniu zgody sądu. W przypadku małoletniego termin złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w jego imieniu biegnie od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się, że małoletni jest powołany do spadku, jednak ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku.